Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 
Papua Nowa Gwinea jest krajem dwa razy większym od Polski i jest drugą co do wielkości wyspą świata – jednak to nie jest powód by chcieć wyruszyć na drugi koniec świata. Właśnie – drugi koniec świata, inna półkula, inna strefa czasowa, inny klimat.... właściwie wszystko inne, ale o tych wszystkich innych warunkach geograficznych Papui można przeczytać w każdej encyklopedii, natomiast nie można przeczytać o tym jak żyją ludzie, jakie mają problemy, jak sobie radzą z rozwiązywaniem tych problemów i jakie mają spojrzenie na świat.

     
Dwa tysiące lat temu podczas ostatniego spotkania ze swoimi uczniami, Jezus skierował do nich następujące słowa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20).

 

1.      Wprowadzenie

Prawie 30 lat temu, w roku 1981, pięciu księży z diecezji opolskiej (Kazimierz Balak, Jan Chodura, Kazimierz Czajka, Jan Piontek, Piotr Warzecha) wyjechało na misje do afrykańskiego Togo. Rok wcześniej, czyli w 1980, cała piątka udała się na roczny kurs języka francuskiego do Brukseli. Dwóch spośród nich do dziś pracuje na misjach, pozostali trzej po kilkunastu latach pracy w Afryce powrócili na Opolszczyznę.

      
Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy corocznie w przedostatnią niedzielę października, ustanowił papież Pius XI w roku 1926. Dzień ten wedle zamierzeń papieża oraz jego następców ma służyć wszystkim wierzącym do budowania świadomości misyjnej a zwłaszcza do ożywienia ducha zaangażowania i współpracy. O tych atrybutach aktywności chrześcijańskiej wspominali niejednokrotnie papieże w dorocznych orędziach na Światowy Dzień Misyjny oraz w wielu innych dokumentach Stolicy Apostolskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.