Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 26 czerwca 2023 r. zmarła śp. Jadwiga Ciuła, matka ks. Grzegorza Ciuły, kapłana diecezji gliwickiej, proboszcza parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach.

Msza św. żałobna odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.

Polecajmy śp. Jadwigę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 25 czerwca 2023 r. zmarł śp. Adam Setlak, ojciec ks. Mariusza Setlaka, kapłana diecezji gliwickiej, wikariusza parafii Trójcy Świętej w Rachowicach.

Msza św. żałobna odbędzie się w czwartek 29 czerwca br. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

Polecajmy śp. Adama Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarł śp. Alfred Hoffmann, tato o. Rafała Hoffmanna SVD, misjonarza pracującego w Argentynie, pochodzącego z parafii św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 24 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi.

Polecajmy śp. Alfreda Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Opolskiej, ks. Joachim Waloszek, informuje, że jesienią br. odbędą się kursy formacyjne dla kapłanów diecezji gliwickiej i opolskiej. Miejscem spotkań będą tradycyjnie domy formacyjne w Rudach Raciborskich i w Głębinowie. Kursy będą się rozpoczynać w niedzielny wieczór, a kończyć w czwartek (dla starszych roczników) lub w piątek (dla młodszych roczników). Uczestnictwo w kursach formacyjnych jest obowiązkowe. Zwolnieni z uczestnictwa są jedynie księża przebywający poza diecezją (na misjach) i odbywający studia stacjonarne. Jeśli ktoś z ważnych powodów nie może wziąć udziału w kursie, zobowiązany jest przedstawić biskupowi diecezjalnemu pisemne uzasadnienie swojej absencji.

Terminarz zaplanowanych spotkań przedstawia się następująco:

(1) Rudy, 8-13.10. - rocznik święceń 2022;

(2) Rudy, 8-13.10. - rocznik święceń 2020

     (dwa roczniki w tym samym terminie, jednak z osobnym planem wykładów i spotkań dla każdego z nich);

(3) Rudy, 22-26.10. - rocznik święceń 2009;

(4) Głębinów, 15-19.10. - rocznik święceń 2004;

(5) Głębinów, 22-26.10. - rocznik święceń 1998;

(6) Głębinów, 12-16.11. - rocznik święceń 1993;

(7) Głębinów, 19-23.11. - rocznik święceń 1988.

Szczegółowy program kursów oraz kwestie organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 1 czerwca 2023 r. zmarł śp. Henryk Urbisz, l. 78, ojciec ks. Andrzeja Urbisza, kapłana naszej diecezji pracującego w Czechach.

Msza św. żałobna odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca br. o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu.

Polecajmy śp. Henryka Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.