Offcanvas Section

Zawiadamiamy Czcigodnych Księży, że we wtorek 18 sierpnia 2020 r. w wieku 88 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. Jan Kozioł, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który w ostatnich latach mieszkał w Opolu. Jego pogrzeb odbędzie się w rodzinnej parafii w Dobrzeniu Wielkim (diec. opolska). Eksporta w czwartek 20 sierpnia o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa w piątek 22 sierpnia o godz. 11.00 w kościele filialnym  pw. św. Rocha (drewniany kościół na cmentarzu parafialnym przy ul. św. Rocha) w Dobrzeniu Wielkim. Po niej nastąpią dalsze uroczystości na cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Jan Kozioł urodził się 22 lutego 1932 r. w Dobrzeniu Wielkim w rodzinie Jana i Agnieszki. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował w Małym Seminarium Księży Werbistów w Nysie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości (matura prywatna). Następnie odbył roczny nowicjat w Zgromadzeniu Werbistów i podjął studia filozoficzno-teologiczne w Pieniężnie, które przerwał w 1955 r. Podczas przerwy w studiach pracował jako katecheta w Dobrzeniu Wielkim oraz uzyskał maturę państwową w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. W 1957 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok później poprosił o przyjęcie do seminarium duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 marca 1961 r. we Wrocławiu. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Bierutów, Lubań Śląski, Czeszów, Nowa Ruda, Stronie Śląskie,Trójca, Prusy, Kwielice, Nowa Sól (św. Michała). Podczas pobytu na tej ostatniej placówce został inkardynowany do utworzonej 28 czerwca 1972 r. diecezji gorzowskiej. W 1976 r. został mianowany proboszczem w Lemierzycach. W 1987 r. powierzono mu parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. 1 sierpnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Opolu.

* * *

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że 1 sierpnia br. do wieczności odszedł śp. Alojzy Szpek, lat 83, ojciec księdza Józefa Szpeka.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że 19 lipca br. do wieczności odszedł śp. Oswald Matuszek, lat 87, ojciec ks. Artura Matuszka, kapłana pochodzącego z naszej diecezji, posługującego w archidiecezji praskiej.

Powiatowe Urzędy Pracy w województwie opolskim, w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 COV-19, ogłosiły nabór wniosków dla wszystkich kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych. Jest to nabór niezależny od spadku przychodów. Można uzyskać 70% dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne za kolejne 3 miesiące. Wnioski mogą składać wszystkie parafie i wszystkie jednostki organizacyjne, które zatrudniają pracowników, pod warunkiem, że nie skorzystały już wcześniej z dofinansowania przez PUP dla organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 8 lipca 2020 r. do odwołania.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w swoim powiecie. W zakładce: „Tarcza antykryzysowa” należy znaleźć odnośnik do: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej… (art.15zze2)

W razie wątpliwości Wydział Finansowo-Gospodarczy Kurii Diecezjalnej w Opolu udzieli koniecznych wyjaśnień.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.