Offcanvas Section

* * *

Śp. ks. Adam Igielski ur. 4 VII 1929 r. w Garbku, parafia Tuchów (diecezja tarnowska). W 1949 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Po trzech latach przeniósł się jednak do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1954 r. z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego w prokatedrze opolskiej. Po święceniach przez dwa lata posługiwał jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Raciborzu-Markowicach. W 1956 r. został mianowany proboszczem parafii św. Urbana w Głębinowie oraz Nawiedzenia NMP w Goświnowicach. Jego osobistemu zaangażowaniu zawdzięczamy ocalenie kościoła św. Urbana, który według pierwotnych planów miał zostać zalany przez tworzone wtedy Jezioro Nyskie. W Głębinowie zbudował również pierwszy w tym miejscu ośrodek rekolekcyjno-formacyjny. W 1972 r. objął parafię św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim. W czasie swojej pięcioletniej posługi w tej parafii m.in. w 1975 r. gruntownie przebudowano budynek kościoła filialnego w Lichynii, do którego dobudowano wieżę kościelną. W 1977 r. został proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Powierzono mu równocześnie zadanie prowadzenia budowy nowego kościoła w Opolu-Kolonii Gosławickiej. W październiku 1978 r. ruszyły pierwsze prace, 7 VI 1981 r., biskup opolski Alfons Nossol wmurował kamień węgielny, a 22 X 1989 r., dokonał konsekracji nowo wybudowanej świątyni. Ks. Adam Igielski został W 1986 r. pierwszym proboszczem nowej parafii, która została utworzona już kilka lat wcześniej, 15 VIII 1982 r. z części parafii Gosławice. W 1992 r. został proboszczem parafii Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie i pełnił tę posługę do przejścia na emeryturę w 2004 r. Biskup Opolski odznaczył go w 1982 r. godnością dziekana honorowego, a w 1992 r. radcy duchownego. Ojciec Święty nadał mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 12 IV 2020 r.

* * *

Polecajmy śp. ks. Adama Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adam, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zmarła Amalia Muc (86 l.), mama ks. Tadeusza Muca, proboszcza parafii św. Józefa Robotnika w Osowcu. Liturgia pogrzebowa odbędzie się we piątek 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:30 w parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu.

Polecajmy duszę śp. Amalii Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

W piątek 3 kwietnia 2020 roku zmarł Karol Śmiech, ojciec śp. ks. Romana Śmiecha, niegdyś duszpasterza m.in. w parafiach św. Małgorzaty w Reńskiej Wsi oraz św. Anny w Gamowie. Liturgia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 w parafii św. Józefa w Zabrzu.

Polecajmy duszę śp. Józefa Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Spełniając prośbę Księdza Biskupa Andrzeja Czai, przesyłamy jego serdeczną prośbą o modlitwę za pochodzącego z naszej diecezji bpa Antoniego Bonifacego Reimanna OFM, biskupa Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez w Boliwii, u którego wykryto zakażenie koronawirusem.

Stałą modlitwą otaczajmy także wszystkich dotkniętych epidemią: ofiary śmiertelne i zakażonych oraz ich bliskich, rządzących, służby medyczne i sanitarne oraz wolontariuszy niosących jakąkolwiek pomoc.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

___
zdj. Dzieło Misyjne Braci Mniejszych Prowincji Św. Jadwigi

Uprzejmie prosimy duszpasterzy, by w nawiązaniu do nowego Dekretu Biskupa Opolskiego, bezwzględnie zawiesili służbę Ministrantów, Dzieci Maryi czy członków scholi, którzy nie ukończyli 18 roku, bez względu na zgodę rodziców. Choć wciąż w opracowaniu są szczegółowe wskazania dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, oczywistym jest odwołanie wielkoczwartkowej pielgrzymki ministrantów i członków schól do katedry na Mszę Krzyżma oraz wręczanie dyplomów uznania dla wzorowych członków LSO .

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.