Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Kierując się pragnieniem odnowy i rozwoju Kościoła jako wspólnoty w diecezji opolskiej, pozostając w pełnej łączności z Biskupem Rzymu i wiernymi Kościoła Powszechnego, odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który 10 października 2021 zwołał Synod Biskupów Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misjaniniejszym w oparciu o pkt. 4.2 Vademecum Synodu o synodalności powołuję Diecezjalny Zespół Synodalny w następującym składzie:

 1. ks. Waldemar Musioł – moderator synodu
 2. s. Angela Lasek ISSM – osoba kontaktowa
 3. dr Piotr Dobrowolski – osoba kontaktowa i odpowiedzialny za środowisko katechetów i nauczycieli
 4. ks. Mateusz Buczma – odpowiedzialny za ruchy i wspólnoty kościelne
 5. ks. Paweł Chyla – odpowiedzialny za duszpasterstwo ogólne
 6. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – odpowiedzialny za ekumenizm
 7. Krzysztof Kazanowski – odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin
 8. ks. Marian Kluczny – odpowiedzialny za duszpasterstwo chorych
 9. ks. Łukasz Knieć – odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży
 10. o. dr Błażej Kurowski OFM – odpowiedzialny za osoby konsekrowane
 11. ks. prof. dr hab. Marek Lis – odpowiedzialny za naukę i środowisko akademickie
 12. ks. dr hab. Piotr P. Maniurka – odpowiedzialny za kulturę i środowiska artystyczne
 13. dr Ewa Skrabacz – odpowiedzialna za środki społecznej komunikacji i osoby związane z mediami
 14. s. Aldona Skrzypiec SSPS – odpowiedzialna za dzieła charytatywne i osoby wykluczone
 15. ks. dr hab. Piotr Tarlinski – odpowiedzialny za duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych.

Członkom Zespołu Synodalnego i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób włączą się w dzieło Synodu życzę światła Bożego Ducha i z serca błogosławię.

 ks. Wojciech Lippa             + Andrzej Czaja
       kanclerz                         Biskup Opolski

Opole, dnia 17 października 2021 roku
Nr 16/2021/A/KNC-K


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.