Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Przebieg etapu diecezjalnego Synodu Biskupów 
«Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja» w diecezji opolskiej

W niedzielę 17 października biskup opolski Andrzeja Czaja w czasie Mszy św. sprawowanej w katedrze opolskiej rozpoczął diecezjalny etap Synodu Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja».  W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa (zwłaszcza księża dziekani oraz proboszczowie parafii miasta Opola), osoby życia konsekrowanego, reprezentanci ruchów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych, młodzież, członkowie Parafialnych Rad Duszpasterskich i wszystkich wiernych. Ksiądz Biskup wręczył dekrety członkom Diecezjalnego Zespołu Synodalnego, w którego skład weszli: ks. Waldemar Musioł (moderator synodu), s. M. Angela Lasek ISSM (osoba kontaktowa), dr Piotr Dobrowolski (osoba kontaktowa i odpowiedzialny za środowisko katechetów i nauczycieli), ks. Mateusz Buczma (odpowiedzialny za ruchy i wspólnoty kościelne), ks. Paweł Chyla (odpowiedzialny za duszpasterstwo ogólne) ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (odpowiedzialny za ekumenizm), Krzysztof Kazanowski (odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin), ks. Marian Kluczny (odpowiedzialny za duszpasterstwo chorych), ks. Łukasz Knieć (odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży), o. dr Błażej Kurowski OFM (odpowiedzialny za osoby konsekrowane), ks. prof. dr hab. Marek Lis (odpowiedzialny za naukę i środowisko akademickie), dr hab. Piotr P. Maniurka (odpowiedzialny za kulturę i środowiska artystyczne), dr Ewa Skrabacz (odpowiedzialna za środki społecznej komunikacji i osoby związane z mediami), s. Aldona Skrzypiec SSPS (odpowiedzialna za dzieła charytatywne i osoby wykluczone), ks. dr hab. Piotr Tarlinski (odpowiedzialny za duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych).

Biskup opolski Andrzej Czaja zwrócił się też do wszystkich duszpasterzy z apelem, aby w intencji owocnego przeżycia synodu na zakończenie każdej Mszy św. modlić się słowami modlitwy  tradycyjnie odmawianej podczas soborów i synodów, której autorstwo przypisuje się św. Izydorowi z Sewilli: „Stajemy przed Tobą, Duchu Święty”.

Po Mszy św. w budynku kurii diecezjalnej odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu Synodalnego. Odpowiedzialni za poszczególne grupy otrzymali zadanie wyboru koordynatorów, którzy we współpracy z nimi będą organizowali konsultacje synodalne.

W związku z trwającą pandemią, członkowie Zespołu Synodalnego za pośrednictwem poczty e-mailowej otrzymywali materiały poszerzające wiedzę nt. trwającego synodu, np. artykuł prof. Bańki, Vademecum Synodalne itp.

Przedstawiciele młodzieży wszystkich parafii diecezji podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży otrzymali dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Synodalność w życiu i misji Kościoła”.

Dnia 8 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie dziekanów wszystkich dekanatów diecezji opolskiej. Księża dziekani również otrzymali zadanie wybrania koordynatorów synodalnych w swoich dekanatach (jeden ksiądz i jedna bądź dwie osoby świeckie).

Po wytypowaniu koordynatorów synodalnych w grupach specjalistycznych oraz dekanatach, zaplanowano warsztaty synodalne, które miały odbyć się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Z uwagi na trwającą epidemię odbyły się one jednak zdalnie, za pośrednictwem platformy internetowej Zoom. W czasie spotkań biskup opolski Andrzej Czaja przedstawił najważniejsze założenia drogi synodalnej, a moderator synodu ks. Waldemar Musioł przedstawił uwagi praktyczne, jak również konspekty z propozycjami spotkań.

Kontynuując formację koordynatorów, za pośrednictwem poczty e-mailowej zostały rozesłane materiały pomocnicze do prowadzenia spotkań, m.in. notes koordynatora, propozycje pytań synodalnych i modlitwy do wykorzystania w czasie spotkania.

W diecezji opolskiej zaplanowano przeprowadzenie rozmów synodalnych na następujących poziomach:

- indywidualnym (chętne osoby od stycznia 2022 r. będą mogły przyjść do Kurii Diecezjalnej w Opolu, gdzie działać będzie sekretariat synodu);

- parafialnym (przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich będą uczestniczyli w rozmowach synodalnych, które przeprowadzą księża proboszczowie);

- dekanalnym (dekanalni koordynatorzy zaproponują spotkania dla grup ponadparafialnych, np. nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej);

- wspólnotowym (koordynatorzy grup, ruchów i wspólnot przeprowadzą spotkania dla przedstawicieli różnych gremiów);

- diecezjalnym (presynodalne spotkanie na zakończenie etapu diecezjalnego).

Diecezjalne Radio Doxa, aby przybliżać diecezjanom ideę synodu, przygotowało szereg programów nt. synodu, które są emitowane w audycji „Szczerze o Kościele”. Gośćmi p. redaktor Ewy Skrabacz byli m.in. bp Andrzej Czaja, bp Rudolf Pierskała oraz ks. Waldemar Musioł.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.