Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Bieżące inicjatywy i minione wydarzenia ekumeniczne w Polsce i na świecie, a także tematyka Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012r. to kwestie poruszane podczas dorocznego zjazdu diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu, które odbyło się 16 listopada w Opolu. Obradom przewodniczył bp Jacek Jezierski, wiceprzewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP.

Jak mówi ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, - zbliżający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii materiały na ten tydzień dla całego świata przygotowuje Kościół w Polsce. Fakt ten zdaniem ks. Pawłowskiego jest istotny z tego względu, że do materiałów dołączona została także informacja na temat Polski i jej sytuacji Ekumenicznej. Duchowny wyjaśnia, że od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Ekumenizmu oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

Tematem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012r. będą słowa z 1 Listu św. Pawła do Koryntian „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa". – Będziemy medytowali Chrystusa, Zwycięzcę cierpliwego, cierpiącego, jednoczącego i usługującego, a także Zwycięzcę, który innych wywyższa – mówi ks. Pawłowski i zauważa, że - kwestie przemiany i zwycięstwa to sprawy, które w Polsce niedawno przeżywaliśmy i tym doświadczeniem, na poziomie duchowym i w relacji do innych chrześcijan, chcemy się dzielić.

Jednym z najważniejszych omawianych wydarzeń minionego roku było zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski ekumenicznego dokumentu dot. małżeństw mieszanych, który obecnie czeka na akceptację ze strony Watykanu i podpisanie przez zwierzchników różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wśród znaczących wydarzeń ostatniego czasu  wymieniono także zakończenie kolejnego etapu dialogu katolicko-mariawickiego, czego owocem będzie ukazanie się dwóch pozycji literaturowych. Referenci przedstawiali także ekumeniczne inicjatywy lokalne odbywające się w poszczególnych diecezjach.

Spotkanie diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu odbyło się w ramach sympozjum „Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania”, zorganizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego z okazji 10-lecia działalności Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją WTUO. W spotkaniu wzięło udział ok 40 referentów diecezjalnych ds. ekumenizmu i przedstawicieli ruchów oraz wspólnot zaangażowanych w ekumenizm. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.