Offcanvas Section

Telewizyjna premiera filmu pt. „Porozmawiajmy o Kościele”, nakręconego z okazji Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej, odbędzie się w niedzielę 2 października o godz. 19.10 na antenie TVP3. 55-minutowy film dokumentalny jest wieloplanowym portretem żywego Kościoła Opolskiego. Reżyserem filmu jest ks. prof. Marek Lis. 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 września 2022 r. w 66. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Andrzej Góra, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Urbana w Wędzinie.

***

Ksiądz Andrzej Góra urodził się 6 XI 1956 r. w Wilamowicach pow. Oświęcim w rodzinie Otto i Marii zd. Sieger. Dzieciństwo spędził w Pisarzowicach pow. Oświęcim, gdzie ukończył pierwsze trzy klasy szkoły podstawowej. W 1966 r. jego rodzina zamieszkała w Bielsku-Białej i kontynuował edukację w szkole podstawowej w Starym Bielsku. W 1970 r. zamieszkał w Oleśnie, gdzie ukończył ósmą klasę i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym, w którym uzyskał w 1975 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 V 1981 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola w katedrze opolskiej. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1981–1984), a następnie w  parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu (1984–1988). W 1988 r. został mianowany proboszczem parafii św. Tekli w Wódce i ex currendo w parafii św. Wawrzyńca w Posucicach. Posługę w tych parafiach pełnił do 2011 roku. W latach 2000–2005 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Branice.  W 2011 r. został proboszczem parafii św. Urbana w Wędzinie. Po dwóch latach ze względu na pogarszający się stan zdrowia przeszedł na urlop zdrowotny. Zmarł 23 IX 2022 r.

***

Uroczystości żałobne śp. ks. Andrzeja:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 28 września 2022 r. o godz. 19.00 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 29 września 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Bożego Ciała w Oleśnie. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu miejskim.

***

Polecajmy śp. ks. Andrzeja Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 26 września 2022 r. w wieku 64 lat, w 46. roku życia zakonnego oraz w 39. roku kapłaństwa zmarł nagle w annogórskim klasztorze o. Zenon Kijaczko OFM.

***
Wstąpił do klasztoru 12 września 1976 r. Po odbyciu nowicjatu w Borkach Wielkich i złożeniu pierwszej profesji (23 września 1977 r.), rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w WSD Franciszkanów w Kłodzku. Święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja 1983 r. we Wrocławiu. Po święceniach przez wiele lat pracował na terenie naszej diecezji, m.in. był  proboszczem w parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie (1990-1994) i w parafii pw. św. Paschalisa w Raciborzu (2004-2009). Od roku 2009 pracował jako duszpasterz w Sanktuarium św. Anny w Górze Świętej Anny.

***
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 30 września 2022 r. o godz. 12.30 w bazylice na Górze Świętej Anny. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na klasztornym cmentarzu.

***
Polecajmy śp. o. Zenona Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zenon, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

W piątek 16 września 2022 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a Biskup Opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego. W spotkaniu wzięli udział księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.

 

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił bp Rudolf Pierskała. Podkreślił, że podstawowym zadaniem katechety jest być z Jezusem i iść za Nim, żeby potem móc dawać świadectwo o Nim i o Jego zmartwychwstaniu. Powołując się na słowa papieża Franciszka zwrócił uwagę, że katecheza nie może być zwykłą lekcją, ale musi być żywym doświadczeniem wiary. Zachęcił równocześnie, żeby katechizujący nie zniechęcali się tym, że zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie wypisują się z religii, gdyż warto prowadzić katechezę nawet dla jednego ucznia, który został na lekcji. W realizacji misji nauczania chodzi pozytywne spojrzenie na rzeczywistość. W katechezie nie chodzi bowiem o ilość, ale o jakość naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ przez swoje zmartwychwstanie Jezus zostawił w naszych sercach ślad, dlatego zadaniem katechetów jest doprowadzenie uczniów do osobistego spotkania z Jezusem i zostawienie w ich sercach śladu dobra i piękna. I podobnie jak Jezus szukał uczniów, tak i on powinien szukać uczniów, także tych, którzy z katechezy już odeszli. Katecheta winien być świadkiem, nauczycielem i towarzyszem w drodze. Na zakończenie – powołując się na słowa Franciszka zawarte w Evangelii gaudium – przypomniał, że „Kościół rośnie przez przyciąganie” i zachęcił obecne w świątyni katechetki, by były takimi „matkami Kościoła”, które przyciągają i zostawiają trwały ślad w sercu i duszy swoich uczniów.

 

Przed końcowym błogosławieństwem krótkie słowo do katechetów skierował także Biskup Ordynariusz. Podziękował katechetom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz katechizacji w szkole i poza nią w kontekście przeżywanego w tym roku jubileuszu 50-lecia diecezji.

Zachęcił obecnych, by spoglądali na swoją posługę i niełatwą rzeczywistość, z jaką się stykają, oczami wiary. Prosił również katechetów o przygotowanie raportu o stanie korzystania z katechizacji, by poznać prawdę o tym, ilu uczniów szkolna katecheza jeszcze obejmuje, a ilu już nie obejmuje.

Apelował, by nie nastawiać się na masy, ale żeby być otwartym na tego człowieka który przychodzi i jest tu i teraz. Zachęcał do wchodzenia w relacje z uczniami, słuchanie tych, którzy często są pogubieni i szukają sensu życia. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na ważny element, jakim jest umiejętność słuchania „uchem serca”. Spotkanie wydaje owoc wówczas, gdy katecheta umie słuchać sercem. Przypomniał jednocześnie, że „charyzmat budującego spotkania osób wierzących” jest dla każdego powszechnie dostępny i zachęcił, by z niego korzystać. Na zakończenie wyjaśniał z czym wiąże się i jak należy rozumieć hasło obecnego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 

Po Eucharystii komunikaty Wydziału Katechetycznego przedstawił ks. Jerzy Kostorz.

 

Celem pierwszego spotkania Katechetów w tym roku szkolnym, nie była tylko konferencja czy też wykład, ale nade wszystko spotkanie, szczególnie takie w duchu synodalności. Dlatego w drugiej części tego wydarzenia, Katecheci i Nauczyciele przy kawie, herbacie i słodkościach, mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z Księżmi Biskupami, czy też podzielić się nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wielu Uczestników tego spotkania podkreślało, jak ważne jest to, że „możemy popatrzeć na siebie, uścisnąć sobie dłonie i wzajemnie obdarzyć się dobrym słowem”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.