Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalna Rada Kapłańska

(ust. 14.02.2016):
Członkowie z urzędu:
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Bp  Waldemar Musioł
 • Ks. Robert Sadlak
 • Ks. Mateusz Potoczny
 • O. Jonasz Pyka OFM
 • Ks. Paweł Chyla
 • Ks. Michał Banaś
Członkowie z nominacji:
 • Ks. Tadeusz Dola
 • Ks. Arnold Drechsler
 • Ks. Rudolf Świerc
 • Ks. Waldemar Klinger
 • Ks. Rudolf Nieszwiec
 • Ks. Henryk Wolff
Członkowie z wyboru:
 • Ks. Tadeusz Bartoszewski
 • Ks. Edward Bogaczewicz
 • Ks. Kazimierz Dola
 • Ks. Jerzy Dzierżanowski
 • Ks. Bernard Joszko
 • Ks. Antoni Komor
 • Ks. Tadeusz Komorek
 • Ks. Walter Lenart
 • Ks. Mikołaj Mróz
 • Ks. Marcin Ogiolda
 • Ks. Eugeniusz Ploch
 • Ks. Edmund Podzielny
 • Ks. Damian Rangosz
 • Ks. Hubert Skolrz
 • Ks. Łukasz Szablicki
 • Ks. Michał Ślęczek
 • Ks. Marcin Utzig
 • Ks. Joachim Waloszek
 • Ks. Andrzej Ziółkowski

Diecezjalna Rada Duszpasterska

(ust. 16.10.2010):

 • Bp Paweł Stobrawa 
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Ks. Piotr Adamów 
 • Ks. Stanisław Bogaczewicz 
 • Ks. Hubert Czernia 
 • Piotr Dobrowolski 
 • Ks. Jerzy Dzierżanowski 
 • Łukasz Dzierżanowski 
 • Ks. Ryszard Kinder 
 • S. M. Angela Lasek 
 • Ks. Waldemar Musioł
 • Ks. Marcin Ogiolda
 • Ks. Helmut Piechota
 • Ks. Adam Rogalski
 • O. Jozue Szymański OFM
 • Ks. Rudolf Świerc
 • Ks. Piotr Tarliński
 • Ks. Krzysztof Trembecki
 • Ks. Joachim Waloszek

Diecezjalna Rada ds. Stałej Formacji Kapłanów

(ust. 01.12.2010):
 • Bp Rudolf Pierskała
 • Ks. Joachim Waloszek – przewodniczący
 • Ks. Tomasz Horak – sekretarz

Diecezjalna Rada Funduszu Zapomogowego Kapłanów Diecezji Opolskiej

(ust. 01.12.2010):
 • Bp Paweł Stobrawa – przewodniczący

Diecezjalna Rada Ekonomiczna

(ust. 29.11.2010):

 • Bp Paweł Stobrawa – przewodniczący
 • Ks. Ginter Żmuda – zastęca przewodniczącego

Diecezjalna Rada ds. Mniejszości Narodowych

(ust. 16.10.2006):
 • Ks. Piotr Tarlinski – przewodniczący
 • Ks. Marcin Worbs – wiceprzewodniczący
 • Ks. Waldemar Musioł – sekretarz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.