Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Dyrektor
ks. Ginter Żmuda, ust. 29.11.2010

Wicedyrektor
ks. Daniel Breguła, ust. 1.01.2014

Księgowość
Agnieszka Ceglarek, Anna Koloch, Agnieszka Kaczmarczyk, s. Fabiana Tomala SSND

 

W skład Wydziału wchodzi:

Diecezjalna Komisja ds. Ekonomicznych Parafii
Przewodniczący: Bp Rudolf Pierskała

Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego oraz Sztuki Sakralnej i Konserwacji Zabytków
Przewodniczący: ks. Ginter Żmuda, ust. 29.11.2010

Diecezjalna Rada ds. Ekonomicznych
Przewodniczący: Bp Rudolf Pierskała

Diecezjalna Rada Funduszu Zapomogowego Kapłanów Diecezji Opolskiej
Przewodniczący: Bp Rudolf Pierskała

Kolegium Dyrektorów Instytucji Diecezjalnych
Przewodniczący: Bp Rudolf Pierskała

Fundusz Stypendialny
Przewodniczący: Bp Rudolf Pierskała

Referat ds. Organistów i Organów 
Przewodniczący: ks. Grzegorz Poźniak, ust. 25.08.2002.


Diecezjalny Konserwator i Kustosz Zabytków 
ks. Wojciech Lippa, ust. 01.10.2022

 

Radca prawny 
mec. Marian Jagielski, mec. Grzegorz Gura

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.