Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, rektor Bractwa Świętego Józefa, moderator etapu diecezjalnego Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia uczestnictwo i misja” oraz sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. O nominacji poinformowała 29 października 2022 r. w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. W tym samym czasie decyzję papieża Franciszka ogłosił w Opolu bp Andrzej Czaja. Ogłoszenie nominacji odbyło się po modlitwie Anioł Pański, na której zgromadzili się w sobotę w kaplicy biskupiej najbliżsi współpracownicy Biskupa Opolskiego.

Ksiądz Waldemar Musioł, pochodzący z parafii św. Floriana w Żywocicach, urodził się 10 listopada 1976 r. w Krapkowicach. Jest jedynym synem Jana i Marii zd. Przywara. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Żywocicach (1983–1991), którą kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Budowlanych w Głogówku, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Opolu, podejmując jednocześnie studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył je w roku 2001, uzyskując magisterium z teologii. Praktykę diakońską przed święceniami odbył w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze opolskiej 2 czerwca 2001 r. z rąk ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Posługę wikariusza podjął w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie (2001–2005) oraz bł. Czesława w Opolu (2005–2006). Wt.gif tym samym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 2005 r. uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej.

W sierpniu 2006 r. rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Opolu, najpierw jako referent w Wydziale Duszpasterskim, a następnie od stycznia 2009 r. jako dyrektor tego wydziału.

Równocześnie podejmował różnorodne posługi duszpasterskie w parafiach, głosząc kazania, rekolekcje i misje święte, wspierając i zastępując kapłanów. Duszpasterską opieką otaczał mieszkanki Domu Samotnej Matki w Opolu-Grudzicach. W latach 2008–2013 był rektorem kościoła św. Sebastiana w Opolu, gdzie posługiwał m.in. opolskiemu środowisku mniejszości niemieckiej. Od października 2012 r. jest pierwszym rektorem diecezjalnego Bractwa Świętego Józefa. Od czerwca do sierpnia 2017 r. był administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Obrowcu.

Należy do licznych gremiów diecezjalnych, m.in. od 2006 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady ds. Mniejszości Narodowych, od 2010 r. należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, od roku 2016 jest członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej, a od 2020 r. wchodzi w skład Diecezjalnej Komisji ds. Ekonomicznych Parafii. Ponadto, od października 2021 r. jest głównym moderatorem etapu diecezjalnego ogłoszonego przez papieża Franciszka Synodu Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Od listopada 2021 r. pełni funkcję sekretarza Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 29 października 2022 r. w południe poinformowała, że papież Franciszek mianował ks. Waldemara Musioła biskupem pomocniczym diecezji opolskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bagi na terenie dzisiejszej Turcji.

Biskup Nominat przyjmie święcenia w sobotę 10 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

 

DSC3829
DSC3823
DSC3840
DSC3847
DSC3854
DSC3884
DSC3888
t.gif

Diecezjalny duszpasterz akademicki, ks. Łukasz Knosala, serdecznie zaprasza na Msze św. z modlitwą za młode pokolenie, które są sprawowane w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od października do czerwca, o godz. 12.00, w kościele MB Bolesnej i św. Wojciecha (na Górce) w Opolu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego różnorakie formy pomocy świadczonej przez Caritas Polska w związku z wojną w Ukrainie. Film jest dostępny w sieci.

 

W piątek 16 września 2022 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a Biskup Opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego. W spotkaniu wzięli udział księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.

 

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił bp Rudolf Pierskała. Podkreślił, że podstawowym zadaniem katechety jest być z Jezusem i iść za Nim, żeby potem móc dawać świadectwo o Nim i o Jego zmartwychwstaniu. Powołując się na słowa papieża Franciszka zwrócił uwagę, że katecheza nie może być zwykłą lekcją, ale musi być żywym doświadczeniem wiary. Zachęcił równocześnie, żeby katechizujący nie zniechęcali się tym, że zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie wypisują się z religii, gdyż warto prowadzić katechezę nawet dla jednego ucznia, który został na lekcji. W realizacji misji nauczania chodzi pozytywne spojrzenie na rzeczywistość. W katechezie nie chodzi bowiem o ilość, ale o jakość naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ przez swoje zmartwychwstanie Jezus zostawił w naszych sercach ślad, dlatego zadaniem katechetów jest doprowadzenie uczniów do osobistego spotkania z Jezusem i zostawienie w ich sercach śladu dobra i piękna. I podobnie jak Jezus szukał uczniów, tak i on powinien szukać uczniów, także tych, którzy z katechezy już odeszli. Katecheta winien być świadkiem, nauczycielem i towarzyszem w drodze. Na zakończenie – powołując się na słowa Franciszka zawarte w Evangelii gaudium – przypomniał, że „Kościół rośnie przez przyciąganie” i zachęcił obecne w świątyni katechetki, by były takimi „matkami Kościoła”, które przyciągają i zostawiają trwały ślad w sercu i duszy swoich uczniów.

 

Przed końcowym błogosławieństwem krótkie słowo do katechetów skierował także Biskup Ordynariusz. Podziękował katechetom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz katechizacji w szkole i poza nią w kontekście przeżywanego w tym roku jubileuszu 50-lecia diecezji.

Zachęcił obecnych, by spoglądali na swoją posługę i niełatwą rzeczywistość, z jaką się stykają, oczami wiary. Prosił również katechetów o przygotowanie raportu o stanie korzystania z katechizacji, by poznać prawdę o tym, ilu uczniów szkolna katecheza jeszcze obejmuje, a ilu już nie obejmuje.

Apelował, by nie nastawiać się na masy, ale żeby być otwartym na tego człowieka który przychodzi i jest tu i teraz. Zachęcał do wchodzenia w relacje z uczniami, słuchanie tych, którzy często są pogubieni i szukają sensu życia. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na ważny element, jakim jest umiejętność słuchania „uchem serca”. Spotkanie wydaje owoc wówczas, gdy katecheta umie słuchać sercem. Przypomniał jednocześnie, że „charyzmat budującego spotkania osób wierzących” jest dla każdego powszechnie dostępny i zachęcił, by z niego korzystać. Na zakończenie wyjaśniał z czym wiąże się i jak należy rozumieć hasło obecnego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 

Po Eucharystii komunikaty Wydziału Katechetycznego przedstawił ks. Jerzy Kostorz.

 

Celem pierwszego spotkania Katechetów w tym roku szkolnym, nie była tylko konferencja czy też wykład, ale nade wszystko spotkanie, szczególnie takie w duchu synodalności. Dlatego w drugiej części tego wydarzenia, Katecheci i Nauczyciele przy kawie, herbacie i słodkościach, mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z Księżmi Biskupami, czy też podzielić się nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wielu Uczestników tego spotkania podkreślało, jak ważne jest to, że „możemy popatrzeć na siebie, uścisnąć sobie dłonie i wzajemnie obdarzyć się dobrym słowem”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.