Offcanvas Section


Dzieje się dużo! Już od ponad 20 lat organizowana jest akcja "Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia". Zapraszamy Wszysktich Katechetów, Nauczycieli, Ludzi dobrej woli do uczestniczenia w tym projekcie. Ideą projektu jest przygotowanie paczki dla Dziecka od Więźnia, która zostanie dostarczona dzieciom na Święta Bożego Narodzenia. Zachęcamy do udziału w projekcie - to dobre postanowienie na czas Adwentu. Każdy uczestnik otrzyma list od więźnia, by móc przygotować “Paczkę więzi”.

Każdy z Uczestników projektu otrzyma list od Więźnia. Z reguły Więźniowie nie są w stanie zrobić jakiejkolwiek paczki swoim Dzieciom, bo nie mają na to środków. Dlatego zadaniem Uczestnika projektu będzie przygotowanie takiej paczki dla Dziecka od Więźnia - są to tzw. „Paczki więzi”. Taka paczka zostanie dostarczona dla Dzieci na Święta Bożego Narodzenia. Katecheci i Nauczyciele mogą zgłosić większą ilość uczestników spośród swoich Uczniów wtedy wyślemy listy Więźniów w większej ilości do Katechetów czy Nauczycieli, którzy potem mogą rozdysponować je do swoich Uczniów. Taką informację należy podać w formularzu zgłoszeniowym, tam gdzie jest miejsce na uwagi.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w projekcie przez wypełnienie tego formularza.
Szczegółowe informacje udziela ks. Jerzy Kostorz, tel. 664 477 422.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.