Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wspólną odezwę o znaczeniu niedzieli dla współczesnych chrześcijan wystosują do wiernych w przyszłym roku hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. To konkluzja z posiedzenia Komisji ds. Dialogu między PRE a KEP, która obradowała w Kamieniu Śląskim. Spotkanie poprzedzone zostało 27 października konferencją na temat „Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów”.

Jak powiedział gospodarz konferencji, biskup opolski Andrzej Czaja, temat świętowania niedzieli podjęty został w odpowiedzi na zjawisko coraz mniej godnego przeżywania dnia Pańskiego wśród wiernych wszystkich Kościołów w Polsce. – Jesteśmy świadomi, że nie tylko spada udział wiernych w liturgii, ale wiele do życzenia pozostawia także sposób przeżywania niedzieli – powiedział bp Czaja i zaznaczył, że współczesne nurty myślowe i nasza codzienność sprawiają, że niedziela coraz bardziej staje się jedynie dniem wolnym, a nie Dniem Pana. Bp Czaja wyraził nadzieję, że temat handlu i pracy w niedzielę powróci do debaty publicznej i skłoni władze do powtórnej refleksji nad tym zagadnieniem. Hierarcha zapowiedział też, że do roku czasu wypracowana zostanie wspólna odezwa Kościołów skupionych wokół PRE do wiernych.
O roli Eucharystii, jako centrum świętowania Dnia Pańskiego mówił ks. prof. Zygfryd Glaeser, ekumenista z Wydziału Teologicznego UO. Przypomniał on, że Eucharystia buduje Kościół, a Kościół żyje z Eucharystii i jedno bez drugiego nie może istnieć. - Ks. Glaeser podkreślił również, że nie można mówić o właściwym przeżyciu niedzieli bez Eucharystii, która przez działanie Ducha Świętego pozwala na budowanie jedności wierzących z Chrystusem i między nimi samymi.
Na znaczenie Eucharystii jako elementu spajającego całość świętowania uwagę zwrócił także biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler. Przyznał on, że luteranie zagubili się nieco w tym temacie, ale zaznaczył, że jest też wola, aby hierarchię tą odbudować i by Eucharystia znowu stała się szczytowym punktem niedzielnego nabożeństwa.
Temat niedzieli, jako czasu pogłębiania więzi rodzinnych podjął prof. Krystian Wojaczek, kierownik Katedry Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślał on, że – niedziela jest tym czasem kiedy człowiek może zrozumieć, że pochodzi z daru i ma z siebie dar czynić. Zdaniem prof. Wojaczka bardzo istotnym aspektem właściwego przeżywania niedzieli jest spowolnienie tempa życia względem aktywnie przeżytego tygodnia.
Zagadnieniu profanizacji niedzieli i przestrzeni sakralnej przyjrzał się prof. Wojciech Świątkiewicz, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Zauważył on, że konsekwencją postępujących dziś procesów laicyzacji i sekularyzacji jest zjawisko profanizacji rozumiane jako przedefiniowanie przestrzeni, czasu i miejsca świętego, i wpisaniu w nie wartości będących dokładnym zaprzeczeniem wartości religijnych.
O godności Dnia Pańskiego oraz o tym jak konsumpcjonizm wkrada się dziś w przestrzeń sakralną mówiła w wystąpieniu zatytułowanym „Supermarket w kościele czy kościół w supermarkecie” dr Kornelia Czogalik, teolog i polonistka. Prelegentka zwróciła uwagę na coraz powszechniejszą obecność pseudoartystycznych elementów wystroju kościołów, które odciągają uwagę wiernych od istoty ich obecności w tym miejscu i podkreślała wartość piękna świątyń wolnych od tandetnych ozdób.
Proboszcz parafii prawosławnej w Świdnicy ks. dr Piotr Nikolski przypomniał, że Kościół prawosławny jest niereformowalny i w założeniu nie musi być nowoczesny. – Każda reforma Kościoła jest utratą jego wiarygodności – powiedział duchowny i zaznaczył, że ta stałość pomaga wiernym trwać przy Kościele. Ks. Nikolski przypomniał, że w tradycji Kościoła prawosławnego wiele uwagi poświęca się kapłaństwu powszechnemu chrześcijan, którzy razem z prezbiterem sprawują sakrament Eucharystii. – Jest to odpowiedzią na indywidualizm wiernych, którzy narażeni są na konsumpcyjny stosunek także do oferty Kościoła – powiedział prawosławny duchowny i przypomniał, że w Kościele wschodu zabrania się kapłanowi sprawowania Mszy św. samemu, co jest dopuszczalne w Kościele katolickim.
Organizatorami konferencji w Kamieniu Śląskim była Polska Rada Ekumeniczna i działający przy Konferencji Episkopatu Polski Zespół ds. Kontaktu z Radą. 

Źródło: KAI / Ł. Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.