Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w 66. roku życia i w 46. roku życia zakonnego zmarł br. Waldemar Czarnocki OFM, pochodzący z Kietrza, pracujący wiele lat na terenie naszej diecezji.

***

Brat Waldemar do Zakonu św. Franciszka wstąpił 23 lipca 1977 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich złożył pierwszą profesję 27 sierpnia 1978 r., a śluby wieczyste 4 września 1983 r. w rodzinnej parafii w Kietrzu. Posługiwał w naszych klasztorach, m.in. w Raciborzu, w Górze Świętej Anny, w Gliwicach, we Wrocławiu i w Głubczycach, jako zakrystian, furtian, introligator. Pracował także w Rzymie: w Kurii Generalnej (1985-1986) i w bibliotece naszej uczelni franciszkańskiej Antonianum (1989-1991). Szczególnie swoje serce oddał projektowi odtworzenia wspólnoty franciszkańskiej obrządku bizantyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego. W ramach tego projektu przebywał we Lwowie (1991-1993) i w Tarnopolu (2003-2004), aby ostatecznie od 2009 roku - w ramach Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego - posługiwać w klasztorze i parafii w Tarnopolu. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie (2022) angażował się w organizację pomocy dla miejscowej ludności i uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. W ostatnim miesiącu powrócił na stałe do Polski ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 23 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.