Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

„Prawno-etyczne aspekty prześladowania chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Europejskiej” to temat konferencji jaka odbyła się na Uniwersytecie Opolskim 8 listopada. Jej uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób naruszana i chroniona jest dziś wolność religijna. To już drugie ogólnopolskie sympozjum poświęcone temu zagadnieniu.

 

Do części plenarnej sympozjum wprowadził zebranych prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Przypomniał on, że już Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. jednoznacznie określa fundamentalne prawa każdego człowieka, a wśród nich m.in. prawo do wolności myśli, religii i sumienia. Uczony zaznaczył jednak, że problem prześladowań na tle religijnym jest znacznie głębszy niż kwestia prawnych regulacji. – Uważam, że fundamentem jest to, żebym ja szanował godność drugiego człowieka. Kiedy to czynię, szanuje również jego wolność i prawa, które przysługują mu jako człowiekowi – powiedział prof. Stadniczeńko.
Prof. Tomasz Sokołowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął temat ochrony dóbr osobistych w aspekcie naruszeń sfery religijnej. Jego zdaniem podstawowym zagrożeniem dla wolności wyznania jest zamykanie przestrzeni dialogu, w której zwyciężają słowo i racja. W konsekwencji zamiast argumentu słowa do głosu dochodzi argument siły.
Zagadnieniu wolności religijnej jako fundamentu dialogu ekumenicznego przyjrzał się dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Stanisław Rabiej. Zauważył, że właściwe rozumienie wolności religijnej musi dopuszczać możliwość także niewyznawania żadnej religii. Ks. Rabiej odwołując się do słów Benedykta XVI powiedział, że dialog międzykulturowy wymaga „zawieszenia” własnej wiary, aby móc najpierw zobaczyć dobro drugiego człowieka i uszanować jego godność. Ten punkt wyjścia może ułatwić spotkanie ludzi mieszkających na tym samym terenie, ale wyznających inną religię – zaznaczył duchowny. Dziekan Wydziału Teologicznego zwrócił uwagę, że świadectwo męczeństwa chrześcijan, którzy oddali własne życie za wiarę, również jest głosem w tym dialogu. - W oczach wyznawców innych religii jest to czytelny znak przywiązania do swojej religii, gdzie nawet życie jest wartością drugorzędną – zauważył ks. Rabiej.
O wolności religijnej jako szczególnym prawie człowieka mówił w swoim wystąpieniu prof. Marek Piechowiak z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zauważył, że pod pewnymi warunkami także przekonania ateistyczne podlegają takiej samej prawnej ochronie jak wolność wyznania. W obu przypadkach kluczowe znaczenie ma to, czy dane przekonania ściśle wiążą się z sensem całego życia człowieka, czy dotyczą jedynie jakiejś jego części, tak jak np. przekonania polityczne.
W ramach sympozjum poświęconym prześladowaniu chrześcijan przyjrzano się temu zjawisku także przez pryzmat sztuki. Jak podkreśla kierownik katedry Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków Wydziału Teologicznego UO, ks. prof. Piotr Maniurka, męczeństwo wyznawców Chrystusa od samego początku chrześcijaństwa było tematem prac artystów. Duchowny zaznaczył, że powstałe dzieła, oprócz walorów artystycznych, stanowią swoistą dokumentację i pamiątkę.
Konferencję „Prawno-etyczne aspekty prześladowań chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Europejskiej” zorganizowały wspólnie wydziały prawa i administracji Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Opolskiego i Prezydent Miasta Opola. 

Źródło: KAI / Ł. Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.