Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Informujemy Czcigodnych Księży, że 2 stycznia 2023 r. w hospicjum w Starych Siołkowicach, w 86. roku życia i 59. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Józef Dratwa, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Obrzędy pogrzebowe będą sprawowane w sobotę 7 stycznia br. w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (diecezja opolska) według następującego porządku:
 • O godz. 11.00 - pierwsza stacja pogrzebu w kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Świętego Rocha w Dobrzeniu Wielkim;
 • Przejście konduktu do kościoła pw. św. Rocha (w obrębie cmentarza) - msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem delegata biskupa diecezjalnego;
 • Bezpośrednio po mszy św. złożenie ciała do grobu na cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim.
Śp. ks. kan. Józef Dratwa urodził się 22 lutego 1936 r. w Dobrzeniu Wielkim w rodzinie Józefa i Jadwigi. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował najpierw w Małym Seminarium Ojców Franciszkanów w Nysie, a po jego rozwiązaniu - w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1955 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Kontynuował je od roku 1959 w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1963 r. w kościele parafialnym w Dobrzeniu Wielkim z rąk bp. Wacława Wyciska. Pracował jako wikariusz w Jasieniu (1963-1974). W 1972 r. został inkardynowany do utworzonej wówczas diecezji gorzowskiej. 14 czerwca 1974 r. mianowano go administratorem parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Wicinie. Następnie, w latach 1975-1987 administrował parafią pw. Chrystusa Króla w Tuplicach. 22 czerwca 1981 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 11 lipca 1987 r. został proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu, którą kierował aż do przejścia w stan spoczynku w 2011 r. W Dekanacie Żagań pełnił przez wiele lat funkcję wicedziekana (1987-1994), a później dziekana (1994-2003). W roku 1993 bp Józef Michalik włączył go do grona kanoników gremialnych Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej. Na emeryturze zamieszkał w Bad Muskau na terenie diecezji Görlitz.
Śp. ks. kan. Józefa Dratwę polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.