Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 16 stycznia 2023 r. w 64. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Henryk Pasieka, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Leśnicy.

***

Urodził się 12 I 1960 r. w Żędowicach w rodzinie Gerarda i Marii zd. Sznajder. Szkołę podstawową ukończył w 1975 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Zawadzkiem, gdzie uzyskał w 1979 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 VI 1985 r. w katedrze opolskiej z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka. Jako neoprezbiter został wikariuszem parafii św. Franciszka w Zabrzu (1985–1988). Następnie był wikariuszem parafii katedralnej w Opolu (1989–1992). W 1992 roku został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja w Głogówku. Po czterech latach, w 1996 roku został proboszczem parafii Trójcy Świętej w Leśnicy. W latach 1998–2008 pełnił funkcję wicedziekana, a w latach 2008–2018 dziekana dekanatu Leśnica. Był również sędzią Sądu Diecezji Opolskiej (1999–2008). Od 2007 roku przez kilka kadencji był członkiem Rady Kapłańskiej z wyboru. Od 2012 roku był dekanalnym duszpasterzem katechetów. Biskup Opolski nadał mu w 2006 r. tytuł dziekana honorowego, a 2022 r. radcy duchownego. Zmarł nagle 16 I 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Leśnicy;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 18 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Leśnicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.