Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 19 listopada 2023 r. w 84. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Walenty Werner Koziol, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.

*** 

Urodził się 5 VII 1940 r. w Bytomiu w rodzinie Konrada i Marii zd. Dworaczek. Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. Bytomiu-Karbiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Bytomiu. Po ukończeniu X klasy przeniósł się do liceum dla pracujących w Bytomiu, gdzie uzyskał w 1960 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia seminaryjne zostały przerwane po II roku przez obowiązkową w tamtych czasach dla alumnów służbę wojskową, którą odbywał w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1967 r. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu z rąk bp. Franciszka Jopa. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, gdzie posługiwał przez dwa lata. Następnie w latach 1969–1972 był wikariuszem w parafii św. Michała w Gliwicach, w latach 1972–1973 – w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach, a w latach 1973–1977 – w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie. Posługę tę pełnił przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2013 r. Zamieszkał wtedy w Głogówku. Biskup Opolski nadał mu w 1988 r. tytuł dziekana honorowego.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msze św. żałobne zostaną odprawione we wtorek 21 listopada 2023 r.:
  -  o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Szonowie,
  -  o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Po Mszy św. indywidualne przejście lub przejazd samochodem na cmentarz w Głogówku, gdzie nastąpi pochówek.

***  

Polecajmy śp. ks. Walentego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Walenty, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.