Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. zmarł o. Teodor Piechota, werbista pochodzący z Lędzin, który pracował jako misjonarz w Togo.

***

O. Teodor Piechota urodził się 12 września 1952 r. w wielodzietnej rodzinie Pawła i Zofii z domu Bonkosz, w miejscowości Lędziny (filia Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach). Matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa rolnego, a ojciec pracował jako murarz piecowy w hucie „Małapanew” w Ozimku. Po ukończeniu szkoły podstawowej Teodor rozpoczął naukę w technikum w Opolu. Był w tym czasie ministrantem oraz zakrystianem w kościele w rodzinnej miejscowości i to zapewne zadecydowało o wyborze przez niego życiowej drogi. Po pomyślnym  ukończeniu szkoły średniej, we wrześniu 1971 r., wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął studia w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1977 r. w kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną, a 18 września tegoż roku otrzymał świecenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pieniężnie 2 kwietnia 1978 r. z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi. Otrzymał przeznaczenie misyjne do Togo. W sierpniu 1978 r. wyjechał na kurs języka francuskiego do Kanady. Po przybyciu do Togo, przez kilka miesięcy uczył się lokalnego języka w mieście Bassar. Następnie został proboszczem parafii w Kabou, w diecezji Sokodé. Od 1985 r. pracował pastoralnie w Bassar. Była to parafia bardzo rozległa terytorialnie. Po kilku latach, widząc jego pracowitość i zaangażowanie, przełożeni powierzyli mu zorganizowanie nowej wspólnoty parafialnej. Tak powstała parafia w Tindjasse, którą o. Teodor wybudował od podstaw. Kolejnymi miejscami jego posługi były: werbistowskie Centrum Rekolekcyjne św. Arnolda Janssena w Bassar oraz parafia w Hanyigba. W listopadzie 2023 r. o. Teodor przyjechał na leczenie do Polski. Zamieszkał w Domu bł. Męczenników Werbistowskich w Michałowicach k. Warszawy. Zmarł w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2024 r., w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 11 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym.

***
Polecajmy śp. o. Teodora Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Teodor, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.