Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

„Młodzi przeciw narkotykom” to temat polsko-węgierskiej konferencji naukowej, jaka odbyła się 6 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Psychologowie, terapeuci, oraz licznie zebrani studenci z obu krajów wspólnie dyskutowali o przyczynach i metodach przeciwdziałania uzależnieniom wśród ludzi młodych. Wskazywano także na znaczenie Kościoła i religii w walce z uzależnieniem.
 
Jak zaznacza ks. prof. Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego UO o problemie narkomanii wśród młodzieży trzeba rozmawiać z samymi zainteresowanymi, w myśl zasady „nic o nas, bez nas”. Zauważa też, że pomimo negatywnej tendencji, nadal większość młodych nie sięga po narkotyki. – Myślę, że na nich musimy budować i tej części młodzieży warto dodawać odwagi i siły, żeby nie chcieli spróbować – mówi ks. Morciniec.
O roli religii w zapobieganiu narkomanii mówił dr. Kovács Gusztáv z Wyższej Szkoły Teologicznej w Pecs na Węgrzech. Zauważa on, że duchowość znowu staje się ważna w jego kraju, a zaangażowanie religijne coraz częściej pozwala młodym odkryć sens ich życia. – Kościół na Węgrzech obok tradycyjnych form oddziaływania proponuje młodzieży różnego rodzaju formy zaangażowania. Jednym z przykładów jest skauting, w którym uczestniczy bardzo wielu młodych – zaznacza dr. Gusztáv.
Istnieje też wiele placówek, w których młodzież, żyjąc zgodnie z zasadą „ora et labora”, może mierzyć się z własnym uzależnieniem. – W tej strukturze młodzi mogą wyjść z nałogu mając myśli zajęte innymi sprawami. To pozwala nadać ich życiu nowego znaczenia – mówi dr. Gusztáv. Jego zdaniem niewystarczającym argumentem przeciw używkom jest fakt ich szkodliwości dla zdrowia. – Młodym trzeba stawiać wyższe cele i pokazywać w życiu sens. Do tego potrzeba bardzo dobrych szkół i nauczycieli, którzy nie tylko przekażą wiedzę, ale mając autorytet pokażą jak żyć – podkreśla dr. Gusztáv.
Fakt, że wiara i religia są istotne w procesie wychodzenia z nałogu potwierdza socjolog Tomasz Homański, który na co dzień jest terapeutą w ośrodku Monar w Zbicku pod Opolem. – Mamy w ośrodku kaplicę, mamy kapelana, który zawsze jest dla naszych pacjentów – mówi Homański i zaznacza, że ten wymiar walki z uzależnieniem jest szczególnie ważny na końcu procesu zdrowienia.
Mirosława Olszewska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomani i terapeutka ośrodka Monar w Zbicku, zauważa, że kluczem do przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży jest kształtowanie ich systemu wartości. – Ludzie, którzy są zadowoleni ze swojego życia, którzy mają mocne korzenie rodzinne i wiedzą na czym polegają prawdziwe więzy międzyludzkie rzadko kiedy sięgają po środki psychoaktywne – mówi Olszewska i podkreśla, że dzisiejsza kultura i cywilizacja ma z duże problemy z hierarchią wartości. Zdaniem terapeutki ważną rolę w umacnianiu asertywności wobec używek grają także motywacje religijne. Pomagają one kształtować postawę odpowiedzialności wobec drugiego człowieka.
Niepokojący zdaniem Mirosławy Olszewskiej jest fakt, że młodzi coraz wcześniej sięgają po używki. – Dzisiaj coraz trudniej jest mówić o resocjalizacji, dlatego, że ci młodzi ludzie nie zdążyli się socjalizować – zauważa Olszewska i wskazuje, że przyczyną tego stanu rzeczy jest coraz większe tępo życia. Coraz częściej też uzależnienie młodych idzie w parze z chorobą psychiczną. – Tzw. narkotyki lekkie, czyli marihuana i inne pochodne konopi, powodują olbrzymie straty w psychice. Młodzi mają później problemy z koncentracją, a czterdzieści procent z nich ma zaburzenia idące w kierunku schizofrenii – podkreśla terapeutka. Narastającym problem są też nałogi behawioralne, jak uzależnienie od hazardu, od seksu, czy od pracy.
Konferencja „Młodzi przeciw narkotykom” została zorganizowana przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie WT UO oraz Wyższą Szkołę Teologiczną w Pecs na Węgrzech.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.