Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Przeżywana dziś Niedziela Miłosierdzia pobudza nasze serca do uwielbienia niezgłębionej tajemnicy Bożego miłosierdzia, która jest dla nas źródłem nadziei. Potrzebujemy jej w doświadczeniu naszej ludzkiej słabości i grzechu. Potrzebuje jej współczesny świat, w którym człowiek gubi się w obliczu wielorakich przejawów zła. Nasza serdeczna myśl i wdzięczność biegną dziś również ku św. Janowi Pawłowi II, który – będąc wielkim orędownikiem kultu Bożego Miłosierdzia – 2. Niedzielę Wielkanocną ustanowił przed laty Świętem Miłosierdzia. Głosząc niestrudzenie słowem i życiem łaskawą i współczującą miłość Boga do człowieka, zapraszał do dawania na nią odpowiedzi naszym ludzkim miłosierdziem: wrażliwością na potrzeby innych.

Drodzy Diecezjanie! W rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia z całego serca pragnę podziękować za wszelkie przejawy Waszej wielkoduszności i hojności, zwłaszcza kiedy wskutek wojen i innych tragicznych wydarzeń nasi bliźni znaleźli się w potrzebie. Kościół opolski już nieraz doświadczał Waszej solidarności i ze wzruszeniem przyjmował Waszą pomoc. Dlatego dziś ośmielam się ponownie o nią prosić. Materialnego wsparcia potrzebuje realizowane przez Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej dzieło budowy nowego kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu, który stanowi nasze diecezjalne wotum wdzięczności za Jego pontyfikat, nauczanie i świadectwo pasterskiej posługi. Kontekst ostatniego nastawania na świętość Papieża Polaka nadaje temu dziełu wyjątkowy wymiar. Dziękuję przy okazji za wszelkie modlitewne i inne gesty solidarności z Ojcem Świętym oraz sprzeciwu wobec krzywdzących ocen Jego troski o wiarygodność Kościoła.

Jednocześnie gorąco proszę, aby jednym z nich było przekazanie na budujący się kościół, którego On będzie patronem, środków zebranych w najbliższą niedzielę 23 kwietnia we wszystkich parafiach naszej diecezji podczas zbiórki do puszek. Powstająca przy tym kościele wspólnota już dziś pięknie realizuje duchowy testament św. Jana Pawła II i staje się m.in. miejscem kultu Bożego Miłosierdzia oraz formacji ku praktykowaniu miłosiernej miłości wobec słabych, chorych i potrzebujących, zwłaszcza przez pracowników służby zdrowia i wolontariuszy. Jestem przekonany, że nasze modlitewne i materialne wsparcie budowy tego kościoła pomoże te działania rozwijać na chwałę Bożą i ku pożytkowi wiernych naszej diecezji.  

Na czas przeżywania Tygodnia Miłosierdzia i paschalnej radości Okresu Wielkanocnego z serca Wam błogosławię.

              

†Andrzej Czaja

Biskup Opolski

 

 

D5KocioJP2
D4KocioJP2
D3KocioJP2
D2KocioJP2

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.