Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 22 lutego 2024 r. w 65. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Franciszek Jędrak, kapłan diecezji gliwickiej, rezydent w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.

***

Urodził się 20 kwietnia 1959 roku w Bodzanowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 roku w Opolu. Po święceniach do 1988 roku pracował jako wikary w parafii Wniebowzięcia NMP w  Raciborzu. Następnie w latach 1988-1992 odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tym czasie pełnił też funkcję asystenta w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Był doktorem teologii. Od 1992 do 2001 roku był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Prusinowicach, a następnie po inkardynowaniu do diecezji gliwickiej, od 2001 do 2015 roku proboszczem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kamieńcu. W latach 2007-2008 był sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej. Od 2016 roku jako rezydent mieszkał i pracował w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł 22 lutego 2024 r.

***

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 26 lutego br. o godz. 18.00 w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 27 lutego br. o godz. 12.00 w parafii Narodzenia NMP w Bodzanowicach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek.

***

Polecajmy śp. ks. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.