Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

List Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

na Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

 W tym uroczystym dniu Oktawy Wielkiej Nocy przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Tym tradycyjnym listem nasza wspólnota akademicka chce włączyć się w Wasze świętowanie i podzielić z Wami radość wynikającą z faktu zmartwychwstania Naszego Pana.

 Liturgia ostatnich dni przedstawiała nam sekwencję niezwykle ważnych wydarzeń, które, mimo że doskonale znane i od dwóch tysięcy lat te same, wciąż nas poruszają, zaskakują i niejednokrotnie szokują. Przez cały ubiegły tydzień byliśmy świadkami zmiennych nastrojów tłumu, który najpierw ogłaszał Pana Jezusa królem, a już kilka dni później zgodnie skazywał Go na śmierć. Byliśmy w Wieczerniku, widzieliśmy zdradę Judasza, tchórzostwo Piotra, szliśmy drogą krzyżową, staliśmy nad grobem i w końcu ujrzeliśmy blask wielkanocnego poranka. Od dzisiejszej uroczystości, przez kolejnych pięćdziesiąt dni, będziemy świadkami spotkań ze Zmartwychwstałym. Jednym z najciekawszych było spotkanie, które liturgia przypomni nam w najbliższą niedzielę, gdy nazywany czasem przez tradycję „niewiernym” apostoł Tomasz złoży najpiękniejsze wyznanie wiary i miłości, jakie można sobie wyobrazić. Czas między zmartwychwstaniem Chrystusa i spotkaniem z Nim był dla Tomasza duchową wędrówką i poszukiwaniem wiary. Ból, smutek i nieszczęścia sprawiły, że zaczęły targać nim wątpliwości, pogłębione nie do końca szczęśliwą decyzją odłączenia się od reszty Apostołów. Jednak w tej wędrówce wiary Tomasz się nie zagubił. Jego naznaczona wątpliwościami wiara wymagała zapewne samozaparcia, zawierzenia wbrew nadziei czy ludzkim kalkulacjom. I jako taka okazała się cechą człowieka wielkanocnego, który podniesiony spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem już więcej nie wątpi, tylko wierzy i działa.

 Postawa Tomasza pokazuje każdemu z nas, że wątpliwości w wierze mogą prowadzić do błogosławionych skutków. Wiara bowiem domaga się od nas tego, byśmy ją poznawali, poszukiwali odpowiedzi na nurtujące nas pytania i ostatecznie pozwolili się spotkać Zmartwychwstałemu. Przykład Tomasza zwraca uwagę na znaczenie osobistego doświadczenia wiary. Można wręcz powiedzieć, że jego postawa kontrastuje z postawą spotykanego w Wielkim Tygodniu tłumu, który wybrał łatwiejszą drogę i zamiast poszukiwać prawdy, dał się zwyczajnie zmanipulować. Doświadczenie wiary współczesnego chrześcijanina bywa również narażone na populistyczną redukcję prawdy o Chrystusie. Wygoda i konformizm, na które niejednokrotnie zwraca uwagę papież Franciszek, sprawiają że nawet ludzie wierzący zwalniają się czasem z obowiązku poznawania swojej wiary i w konsekwencji przyjmują jej subiektywne interpretacje, narzucane przez różne ideologie. A stąd już prosta droga do wypaczania tradycyjnej interpretacji prawd wiary, usprawiedliwiania grzechu czy negowania świętości życia. Apostoł Tomasz pokazuje nam w tym kontekście, aby zawsze otwierać serce i umysł na Bożą prawdę, a poprzez to składać najpiękniejsze wyznanie chrześcijańskiej wiary.

 Od trzydziestu już lat Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego stara się pomagać wiernym diecezji opolskiej i gliwickiej w poznawaniu wiary i w dorastaniu do Tomaszowego spotkania z Panem. Przeżywany w tym roku jubileusz utworzenia Uniwersytetu Opolskiego, którego nie byłoby bez Wydziału Teologicznego, każe nam z dumą patrzeć wstecz, na dokonania naukowe i dydaktyczne kilku już pokoleń studentów i wykładowców. Jako dziekan pragnę dziś wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przez minione trzy dekady na różnych polach wspierali prowadzone przez nas dzieło. Chociaż aktualna arytmetyka rekrutacyjna chciałaby przyćmić nadzieję na lepsze jutro, to jednak głęboko wierzę, że nasz Wydział jest wielkim dobrem dla Kościoła, a jego misja nie tylko ma sens, ale jest nam wszystkim potrzebna. Dlatego od nowego roku akademickiego obok tradycyjnej formy odbywania studiów teologicznych, otwieramy możliwość zaocznego studiowania teologii, również dla ludzi pracujących. Wzbogacamy też ofertę studiów nad chrześcijańskim Wschodem, uruchamiając studia magisterskie (drugiego stopnia) z orientalistyki chrześcijańskiej i dopełniając tym samym działające z powodzeniem od trzech lat studia licencjackie. Zapisy na studia ruszają za nieco ponad dwa tygodnie. Dodatkowo w maju bieżącego roku otwieramy projekt „Opolskie Forum Teologii – wyjazdowo”, w tramach którego będzie można zapraszać wykładowców na spotkania, seminaria czy odczyty w Waszych parafiach.

 Drodzy Bracia i Siostry, w ten szczególny dzień przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Niech Zmartwychwstały Chrystus dodaje Waszej wierze odwagi, która poprowadzi do ponownego uznania Go naszym Panem i Bogiem. Jednocześnie ośmielam się prosić, abyście nadal życzliwie patrzyli w stronę opolskiego Wydziału Teologicznego oraz wspierali nas Waszą modlitwą i pamięcią.

 

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

 

 

Opole, 01 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.