Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zapraszamy na doroczny dzień skupienia w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2022 r., który jest zarazem dniem zakończenia obchodów jubileuszu naszej diecezji.

Skupienie rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1a). W programie: wykład formacyjny, modlitwa różańcowa, okazja do sakramentu pokuty i pojednania, Msza św. (godz. 14.30) i poczęstunek.

Dla szafarzy, którym kończy się upoważnienie w dniu 31 grudnia 2022 r., udział w dniu skupienia jest warunkiem przedłużenia możliwości dalszego sprawowania tej posługi w parafii bądź zgromadzeniu. Przywożą oni ze sobą pisemną prośbę o przedłużenie podpisaną przez księdza proboszcza, rektora kościoła lub przełożonego zakonu czy zgromadzenia. Prosimy księży proboszczów o umożliwienie wszystkim szafarzom udziału w tym dniu skupienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.