Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 Informujemy, że w trwającym Roku św. Józefa w kościołach stacyjnych zaplanowano następujące stałe nabożeństwa:

 • Jemielnica: w każdą środę o godz. 18:30 (od maja) Msza św. wotywna + nabożeństwo; w niedziele (od 1 maja do 31 października) możliwość zwiedzenia kościoła z przewodnikiem i indywidualnego nawiedzenia (prosimy o kontakt z duszpasterzami parafii);
 • Prudnik-Las: w każdą środę o godz. 18:00 Msza św. wotywna w intencji próśb i podziękowań wraz z nabożeństwem; w ciągu dnia kościół jest otwarty, istnieje możliwość oprowadzenia po świątyni i skorzystania z sakramentu pokuty;
 • Opole-Szczepanowice: w pierwszą środę miesiąca całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 17:30 nabożeństwo do św. Józefa, o 18:00 Msza św. z homilią.

Do czasu złagodzenia obostrzeń możliwe jest jedynie indywidualne lub rodzinne nawiedzanie kościołów stacyjnych. Informację o możliwości pielgrzymek grupowych przekażemy, gdy stanie się to możliwe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.