Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 
W katedrze opolskiej zakończyła się Msza święta z obrzędem święceń prezbiteratu. Kościół opolski ma ośmiu nowych księży, którzy zostali posłani do konkretnych parafii.

Ks. KRZYSZTOF BAWEŁKIEWICZ mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 
Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Urodził się 26 kwietnia 1996 r. jako syn Anidy i Andrzeja. Szkołę średnią ukończył w Niemodlinie. Pracę magisterską pt. „Teologia wobec tez przeciwnych doktrynie chrześcijańskiej w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa" napisał z Teologii Fundamentalnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu do Tesaloniczan: „Za wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”.
 
Ks. MATEUSZ CERKOWNIAK mianowany wikariuszem parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach. 
Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Zuzanny i Romana. Szkołę średnią ukończył w Nysie. Pracę magisterską pt. „Biblijne motywy Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Pańskiego w interpretacji greckich, syryjskich i łacińskich Ojców Kościoła" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Psalmu dwudziestego trzeciego: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną".
 
Ks. DOMINIK CZAJA mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 
Pochodzi z parafii św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie. Urodził się 17 października 1996 r. jako syn Sylwii i Adama. Szkołę średnią ukończył w Prószkowie. Pracę magisterską pt. „Aspekty formacji pasterskiej świętego Klemensa Rzymskiego w Prima Clementis" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pieśni Te Deum laudamus: ,,Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki".
 
Ks. WOJCIECH HEJCZYK mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 
Pochodzi z parafii Matki Bożej w Raciborzu. Urodził się 13 lutego 1996 r. jako syn Urszuli i Jerzego. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Święty Franciszek jako aktualny wzór osobowy we współczesnej katechezie dzieci i młodzieży" napisał z Katechetyki pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Kostorza. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Mateusza: ,,Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje".
 
Ks. PAWEŁ KORSAN mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Urodził się 29 maja 1997 r. jako syn Bogumiły i Stanisława. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Obecność Chrystusa w znakach i symbolach liturgii światła Wigilii Paschalnej. Studium biblijno-liturgiczne" na pisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest miłością".
 
Ks. MICHAŁ SOŚNIK mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 
Pochodzi z parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach. Urodził się 12 września 1992 r. jako syn Małgorzaty i Alojzego. Szkołę średnią ukończył w Opolu. Pracę magisterską pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929-1985-2018)" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: ,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
 
Ks. DOMINIK SOWA mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 
Pochodzi z parafii NSPJ w Starej Kuźni. Urodził się 23 grudnia 1996 r. jako syn Barbary i Waldemara. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Pracę magisterską pt. „Formacja katolików świeckich przez modlitwę, pracę i apostolat w świetle nauczania św. Josemarii Escrivy" napisał z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. dr. Roberta Sadlaka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".
 
Ks. DAMIAN WIECZOREK mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 
Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie. Urodził się 3 grudnia 1997 r. jako syn Moniki i Waldemara. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Kulturotwórczy wpływ benedyktynów w okresie renesansu karolińskiego. Studium historyczno-teologiczne w świetle polskojęzycznej literatury" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr Mariusza Drygiera. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka".
 
*Dekrety wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r. 
 

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

________________________________
zdj. neoprezbiterów: Gość Opolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.