Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

W piątek 16 września 2022 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a Biskup Opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego. W spotkaniu wzięli udział księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.

 

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił bp Rudolf Pierskała. Podkreślił, że podstawowym zadaniem katechety jest być z Jezusem i iść za Nim, żeby potem móc dawać świadectwo o Nim i o Jego zmartwychwstaniu. Powołując się na słowa papieża Franciszka zwrócił uwagę, że katecheza nie może być zwykłą lekcją, ale musi być żywym doświadczeniem wiary. Zachęcił równocześnie, żeby katechizujący nie zniechęcali się tym, że zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie wypisują się z religii, gdyż warto prowadzić katechezę nawet dla jednego ucznia, który został na lekcji. W realizacji misji nauczania chodzi pozytywne spojrzenie na rzeczywistość. W katechezie nie chodzi bowiem o ilość, ale o jakość naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ przez swoje zmartwychwstanie Jezus zostawił w naszych sercach ślad, dlatego zadaniem katechetów jest doprowadzenie uczniów do osobistego spotkania z Jezusem i zostawienie w ich sercach śladu dobra i piękna. I podobnie jak Jezus szukał uczniów, tak i on powinien szukać uczniów, także tych, którzy z katechezy już odeszli. Katecheta winien być świadkiem, nauczycielem i towarzyszem w drodze. Na zakończenie – powołując się na słowa Franciszka zawarte w Evangelii gaudium – przypomniał, że „Kościół rośnie przez przyciąganie” i zachęcił obecne w świątyni katechetki, by były takimi „matkami Kościoła”, które przyciągają i zostawiają trwały ślad w sercu i duszy swoich uczniów.

 

Przed końcowym błogosławieństwem krótkie słowo do katechetów skierował także Biskup Ordynariusz. Podziękował katechetom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz katechizacji w szkole i poza nią w kontekście przeżywanego w tym roku jubileuszu 50-lecia diecezji.

Zachęcił obecnych, by spoglądali na swoją posługę i niełatwą rzeczywistość, z jaką się stykają, oczami wiary. Prosił również katechetów o przygotowanie raportu o stanie korzystania z katechizacji, by poznać prawdę o tym, ilu uczniów szkolna katecheza jeszcze obejmuje, a ilu już nie obejmuje.

Apelował, by nie nastawiać się na masy, ale żeby być otwartym na tego człowieka który przychodzi i jest tu i teraz. Zachęcał do wchodzenia w relacje z uczniami, słuchanie tych, którzy często są pogubieni i szukają sensu życia. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na ważny element, jakim jest umiejętność słuchania „uchem serca”. Spotkanie wydaje owoc wówczas, gdy katecheta umie słuchać sercem. Przypomniał jednocześnie, że „charyzmat budującego spotkania osób wierzących” jest dla każdego powszechnie dostępny i zachęcił, by z niego korzystać. Na zakończenie wyjaśniał z czym wiąże się i jak należy rozumieć hasło obecnego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 

Po Eucharystii komunikaty Wydziału Katechetycznego przedstawił ks. Jerzy Kostorz.

 

Celem pierwszego spotkania Katechetów w tym roku szkolnym, nie była tylko konferencja czy też wykład, ale nade wszystko spotkanie, szczególnie takie w duchu synodalności. Dlatego w drugiej części tego wydarzenia, Katecheci i Nauczyciele przy kawie, herbacie i słodkościach, mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z Księżmi Biskupami, czy też podzielić się nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wielu Uczestników tego spotkania podkreślało, jak ważne jest to, że „możemy popatrzeć na siebie, uścisnąć sobie dłonie i wzajemnie obdarzyć się dobrym słowem”.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.