Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W  sobotę, 27 maja 2023 r., w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu bp Rudolf Pierskała sprawował Eucharysitę z obrzędem świeceń prezbiteratu. Eucharystię koncelebrowali bp Paweł Stobrawa i i bp Waldemar Musioł wraz z prezbiterami. Prosimy o modlitę w intencji nowo wyświęconych kapłanów. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki ośmiu neoprezbiterów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, którzy zostali wyświęceni na kapłanów diecezji opolskiej:

    

ks. Daniel BUBIK 


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gościęcinie. Urodził się 17 września 1997 r. jako syn Grażyny i Joachima. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Jezus jako obrońca godności kobiety. Studium historyczno-krytyczne perykopy J 7,53– 8,11” napisał z Teologii Biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Księgi proroka Izajasza: „Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję”.

 

ks. Denis GACH     

 

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Urodził się 18 kwietnia 1997 r.  jako syn Dariusza i Sabiny. Ukończył Technikum w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Gościnność Marty i Marii względem Jezusa. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10,38-42”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kim jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd”.

 

ks. Patryk KONTNY


 /Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. Urodził się 3 sierpnia 1996 r. jako syn Jolanty i Zygmunta. Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu.  Pracę magisterską pt. „Rozwój liturgii Wielkiego Piątku od Piusa V do Pawła VI” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Marcina Worbsa. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Bóg jest miłością”.

 

ks. Paweł KUCHTA


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Michała Archanioła w Prudniku. Urodził się 18 listopada 1998 r. jako syn Małgorzaty i Adama. Ukończył szkołę średnią w Prudniku. Pracę magisterską pt. „Duchowość kapłańska w świetle książki Kapłan nie należy do siebie Fultona J. Sheena” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46).

  

ks. Marcin KUJAWA


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Urodził się 14 maja 1992 r. jako syn Grażyny i Ryszarda. Ukończył szkołę średnią w Opolu. Pracę magisterską pt. „Samarytanin jako przykład braterstwa i miłosierdzia. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 10, 30-37”  napisał z Biblistyki pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”.

 

ks. Krystian NOWAK


/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. Urodził się 11 marca 1996 r. jako syn Edyty i Jerzego. Ukończył technikum w Kluczborku. Pracę magisterską pt „Duchowość chrześcijańska w świetle homilii świętego Jana Marii Vianneya” napisał z Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Synu, daj mi swe serce”.

 

ks. Krzysztof RENCHEN

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Urodził się 11 czerwca 1991 r. jako syn Magdaleny i Eryka. Ukończył szkołę średnią w Oleśnie. Pracę magisterską pt. „Jezus Chrystus jako uzdrowiciel w oparciu o Homilię na Ewangelię według św. Mateusza św. Jana Chryzostoma oraz Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza św. Hieronima ze Strydonu” napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

 

ks. Marcin ZALEWSKI

/Foto Gość Niedzielny/

 

Pochodzi z parafii bł. Czesława w Opolu. Urodził się 28 lipca 1997 r. jako syn Joanny i Andrzeja. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. „Potrójny wymiar posługi biskupa w świetle obrzędów święceń Soboru Trydenckiego oraz Soboru Watykańskiego II. Studium historyczno-liturgiczne” napisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego, dziekana WT UO. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim”.  

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.